top of page

algemene voorwaarden

Artikel 1. DEFINITIES

 

1.1 Studio mie -  BE0548.792.544 - vestigingsadres te Herentalsebaan 151 te Ranst, info@studio-mie.com

 

1.2 Particuliere klant: De natuurlijke persoon die deelneemt aan het aanbod georganiseerd door Studio mie.

1.3 Professionele - freelance - klant: freelance boekers zoals professionele klanten en rechtspersonen, zoals o.m. yogastudio’s, sportclubs, bedrijven, vzw’s of scholen die aanspraak maken op het freelance aanbod van Studio mie.

1.4 Opdrachtnemer: Natuurlijke of rechtspersonen die in opdracht van of samen met Studio mie werken en hiermee gelijkgesteld worden voor de toepassing van deze algemene voorwaarden.

 

1.5 De website: www.studio-mie.com

Artikel 2. ALGEMEEN

 

2.1. Studio mie biedt yogalessen, mindfulness- en ademcoaching en ontspanningsmassages aan voor alle leeftijden. 

 

2.2. Op alle verhoudingen tussen Studio mie, de klant en de opdrachtnemer is het Belgisch recht van toepassing en het vrije bewijsrecht in handelszaken. Indien één of meerdere bepalingen van deze algemene voorwaarden ongeldig of nietig zouden zijn, blijven de overige bepalingen onverminderd van toepassing. Enkel de rechtbanken te Antwerpen, en hun respectieve Antwerpse afdelingen territoriaal bevoegd over het vestigingsadres van Studio mie, zijn bevoegd om kennis te nemen van enig geschil met betrekking tot de verhouding tussen Studio mie en de klant.

 

Artikel 3. PARTICULIERE KLANTEN: AANKOOP, RESERVATIE, ANNULATIE

 

3.1 ACCOUNT AANMAKEN:  De account op het registratieplatform is strikt persoonlijk en niet overdraagbaar. Enkel in het geval van (verlengd) minderjarigen kan de ouder, voogd of begeleider een account aanmaken en beheren voor de minderjarige deelnemer in kwestie.

 

3.2. RESERVATIE & BETALING:

 

3.2.1. Lessen, reeksen, massages of workshops worden gereserveerd via de planningstool op de website of de app, in de vorm van losse lessen/sessies, beurtenkaarten (meerdere sessies in 1 aankoop) en abonnementen. Betalingen gebeuren online, via bancontact app, kredietkaart of overschrijving.

 

3.2.2. Weekends en retreats worden geboekt via de webshop of via mail en de betaling gebeurt online, via Bancontact app of overschrijving.

3.3. GELDIGHEID: lessen/sessies hebben een beperkte geldigheid die afhankelijk is van de formule. Lessen kunnen geboekt worden na aanvang van de ingangsperiode en voor het verstrijken van de geldigheidstermijn. 

3.3.1 Groepslessen

Zie website voor geldigheid van de beurtenkaarten.

3.4. ANNULATIE 

 

3.4.1. PRIVéSESSIE

De klant kan een privé sessie (yoga, coaching, reiki of massage) tot 72 uur voor aanvang kosteloos verplaatsen via mail.  Informeer Studio mie daaromtrent meteen via mail naar: info@studio-mie.com 

Een annulatie is niet mogelijk, de klant kan dan wel iemand anders in de plaats sturen die de sessie in dat geval opneemt. Informeer Studio mie daaromtrent meteen via mail naar: info@studio-mie.com

​ 

3.4.2. WEKELIJKSE LESSEN

Annuleren voor wekelijkse lessen kan tot 12 uur voor een les start.  Annuleren doe je zelf via de app of de website.  Een mail of bericht is niet aanvaard als geldige en tijdige annulatie.  De beurt komt bij tijdige annulatie (12u voor de les start) automatisch terug onder je account voor een volgende boeking.  Annuleer je later?  Dan is er geen terugbetaling.

 

3.4.3. REEKSEN/TRY-OUTS/WORKSHOPS

Workshops, try-outs en reeksen kan je niet annuleren.  Je kan wel iemand in je plaats sturen.  Informeer Studio mie daaromtrent tijdig via mail naar: info@studio-mie.com

 

3.4.4 TERUGBETALING: Een losse sessie, strippenkaart, reeks of abonnement wordt niet terugbetaald.

 

Artikel 4. WIJZIGINGEN AANBOD

 

4.1. Studio mie kan eenzijdig het aanbod wijzigen of annuleren, al dan niet in geval van overmacht. 

 

4.2. Studio mie behoudt zich het recht om ten aanzien van de les- en dagindeling organisatorische en inhoudelijke wijzigingen aan te brengen. Wijzigingen worden gemeld op de website, via de nieuwsbrief of sociale media.

 

4.3. Studio mie is vrij de identiteit van de yoga-instructeur te kiezen.

 

Artikel 5 LAATTIJDIGE BETALINGEN

 

5.1. Laattijdige betalingen van openstaande facturen leveren van rechtswege verwijlrente op aan wettelijke rentevoet (rentevoet ‘lening op interest’ t.a.v. particulieren en voor het overige volgens de wet betalingsachterstand bij handelstransacties t.a.v. professionelen), alsook een schadevergoeding van 10% met een minimum van €25.

 

5.2. Er bestaat geen herroepingsrecht voor de consument in geval van overeenkomst op afstand. 

 

Artikel 6. PRIVACY

 

6.1. De eventuele verwerking van persoonsgegevens gebeurt overeenkomstig de bepalingen van de Europese algemene verordening gegevensbescherming van 27 april 2016. Verdere informatie met betrekking tot de verwerking van persoonsgegevens is te vinden in het Privacy Statement op de website.

 

6.2. Studio mie is verwerker en verantwoordelijke voor de verwerking van persoonsgegevens. De verwerking van persoonsgegevens gebeurt enkel voor de uitvoering van de overeenkomst met de klant (klantenadministratie, verwerking marktstudies en om de klant te informeren over aanbodswijzigingen).

 

 

Artikel 7. AANSPRAKELIJKHEID

 

7.1. Studio mie sluit elke aansprakelijkheid uit ten opzichte van klanten of derden met uitzondering van opzettelijke of grove fout in hoofde Studio mie of daarmee gelijkgestelden.

 

7.2. Studio mie en gelijkgestelden zijn niet aansprakelijk voor gebeurlijke ongevallen of verwondingen. De klant verbindt zich ertoe medisch gekeurd en geschikt te zijn om deel te nemen aan het desbetreffende aanbod.

 

7.3. Studio mie is niet aansprakelijk voor verlies of diefstal van persoonlijke bezittingen. Studio mie en daarmee gelijkgestelden kunnen niet verantwoordelijk gesteld worden voor verlies, beschadiging of diefstal van goederen.

 

7.4. Indien Studio mie toch aansprakelijk zou worden bevonden, kan zij enkel worden aangesproken voor rechtstreekse schade, met uitsluiting van onrechtstreekse schade (bijvoorbeeld loon- of omzetverlies of reputatieschade) en is haar vergoedingsplicht steeds beperkt tot maximaal de door de klant aan Studio mie betaalde prijs voor de laatste kalendermaand voorafgaand aan het feit dat de schade heeft doen ontstaan.

 

Artikel 8. HUISREGLEMENT

 

Het huisreglement is gekend en is na te lezen op de website Studio mie kan ten allen tijde de toegang weigeren of ontzeggen aan personen wiens gedrag niet in overeenstemming is met het huisreglement.

Artikel 9. REIKI 

U begrijpt dat Reiki een eenvoudige, zachtaardige, energetische methode is, met soms handoplegging, dat wordt gebruikt voor o.a. stress vermindering en relaxatie.

U begrijpt dat Reiki beoefenaars geen diagnose stellen noch verlenen ze medische behandelingen, ze schrijven geen geneesmiddelen voor, noch komen ze tussen de behandeling van een gelicenseerde medische professional.

U begrijpt dat Reiki niet in de plaats komt van medische zorg. Het is aanbevolen dat u een bevoegde arts of een gediplomeerde zorgverlener ziet voor elke fysieke of psychologische aandoening dat u zou kunnen hebben.

U begrijpt dat Reiki een aanvulling kan zijn op enige medische en fysieke zorg die u zou ontvangen.

U begrijpt ook dat het lichaam het vermogen heeft zichzelf te helen en om dit te doen is volledige ontspanning vaak gunstig.

U erkent dat langdurige onevenwichtigheden in het lichaam soms meerdere sessies nodig hebben om bij te dragen aan het niveau van relaxatie noodzakelijk voor het lichaam om zichzelf te herstellen.

Artikel 10. MASSAGES

10.1 Hygiëne

We gaan zorgvuldig met de hygiëne en veiligheid om. We gebruiken voor iedere cliënt propere handdoeken en tafelbescherming.  Er wordt van de cliënt verwacht dat zij zich houden aan de persoonlijke hygiëneregels. Wanneer dit niet gebeurt, behouden we het recht om cliënten, waarvan de persoonlijke hygiëne te wensen overlaat, te weigeren.

10.2. Algemeen

De massages zijn strikt van niet-erotische aard. Op eventuele directe of indirecte verzoeken wordt dan ook niet ingegaan en wordt u de toegang tot de praktijk ontzegd, het volledige bedrag van de behandeling wordt in rekening gebracht. Hierbij zal er ook een klacht bij de politie volgen.

U begrijpt dat de (zorg)massages niet in de plaats komt van medische zorg. Het is aanbevolen dat u een bevoegde arts of een gediplomeerde zorgverlener ziet voor elke fysieke of psychologische aandoening dat u zou kunnen hebben.

PRIVACYBELEID

 

1. Studio mie is verwerker en verantwoordelijke voor de verwerking van persoonsgegevens. Studio mie: Mieke Van Oevelen BE0548.792.544., maatschappelijk adres te Herenalsebaan 151, 2520 Ranst info@studio-mie.com  

2. Persoonsgegevens bestaan uit informatie zoals bijvoorbeeld je naam in combinatie met je geboortedatum, foto’s en video’s waarop je herkenbaar staat afgebeeld. 

3. De verwerking van persoonsgegevens gebeurt overeenkomstig de bepalingen van de wet van 8 december 1992 en de Europese algemene verordening gegevensbescherming van 27 april 2016. 

4. Via verschillende kanalen worden er persoonsgegevens verwerkt door Studio mie.

4.1. Gegevens verkregen via website bezoeken aan www.studio-mie.com, surf- en klikgedrag met behulp van cookies. Het gaat om gegevens die jouw browser standaard naar elke bezochte website verstuurt. Daarmee bedoelen we je IP-adres, regio en of je dit doet via een smartphone of een desktop. Deze gegevens zijn niet te koppelen aan de identificatie van een persoon. Deze informatie wordt gebruikt om te kijken welke pagina’s op de website bekeken worden en hoe lang.

4.2. Bij gebruik van contactformulieren worden enkel je naam, e-mailadres en eventueel telefoonnummer verwerkt voor administratieve doeleinden.

 

4.3. Bij inschrijving op de nieuwsbrief wordt een dubbele opt-in vereist. Via de statistieken van het e-mailmarketing programma wordt inzichtelijk hoe vaak en door wie de nieuwsbrieven worden gelezen, en welke gekoppelde links worden geopend. Uitschrijven voor de nieuwsbrief kan via de link onderaan iedere nieuwsbrief of door te mailen naar info@studio-mie.com  

4.4. Een klant kan zelf een profiel aanmaken op de website of via de studio mie app om vervolgens te registreren bij Studio mie. Mits  toestemming kan een klanten profiel worden aangemaakt door de studio. Voor de uitvoering van de overeenkomst met de klant wordt er gevraagd naar naam, geslacht, telefoonnummer, e-mailadres, eventuele medische bijzonderheden. De gegevens kan de klant via de eigen account aanpassen en opvragen. Deze gegevens zijn uitsluitend toegankelijk voor de eigenaar(es) en Studio mie. 

4.5. Er wordt waar nodig uitdrukkelijke toestemming gevraagd aan de klant indien er beeldmateriaal wordt verzameld waarin de klant herkenbaar op voorkomt met oog op intern en/of extern gebruik (op de website, sociale media, publiciteit, marketing,...). 

4.6. Studio mie heeft toegang tot statistieken betreffende surf- en klikgedrag op de sociale media via profielen op Facebook, Instagram, LinkedIn,…

5. De verwerking van persoonsgegevens gebeurt voor de uitvoering van de overeenkomst; yogales geven, klantenadministratie, verwerking marktstudies en om de klant te informeren over wijzigingen in het aanbod.

6. Gegevens aan derde: Studio mie deelt gegevens alleen met derden met voorafgaande toestemming, tenzij tot afgifte gehouden te zijn op grond van een wettelijke bepaling of in geval van eigendomsoverdracht, bijvoorbeeld door overname of fusie. Daarbij spant Studio mie zich in de klant hiervan op de hoogte te stellen per e-mail of een bericht op de website van Studio mie. Het gaat om gegevens die noodzakelijk zijn voor de uitvoer van diensten, bijvoorbeeld gegevensuitwisseling met een betaalprovider of e-mail programma.

7. De klant geeft waar nodig aanvullend uitdrukkelijk toestemming voor elke verwerking van diens persoonsgegevens door Studio mie, ook voor wat betreft gevoelige gegevens (fysieke of mentale gezondheid van de klant), indien zij worden verstrekt, gezien de relevantie ervan voor de dienstverlening door Studio mie.

8. Je hebt het recht om je persoonsgegevens op te vragen en te wijzigen. Je kunt alle gegevens met betrekking tot jouw lidmaatschap en reservaties, terugvinden en bewerken via jouw account op de website. 

9. Termijn: je persoonsgegevens worden zorgvuldig bewaard en niet langer dan noodzakelijk is voor normaal gebruik binnen de studio of het doel waarvoor zij zijn, verwerkt.

  

10. Mocht Studio mie besluiten het Privacybeleid te wijzen, dan worden deze wijzigingen meteen opgenomen in dit document. Indien er wijzigingen worden aangebracht wordt u geïnformeerd per mail of via vermelding op de website.

11. Beschermingsmaatregelen. De gegevens die je aanlevert worden geregistreerd in vergrendelde documenten en mailinglijsten. Deze wordt minstens om de 6 maanden een back-up gemaakt  Ze zijn alleen door de eigenaar/ docent van Studio mie toegankelijk en inzichtelijk. Gegevens worden niet zomaar gewijzigd of gewist

VRAGEN PRIVACYBELEID 

Heb je vragen of verzoeken die betrekking hebben op het Privacybeleid van Studio mie? Laat ons dit weten door een bericht te sturen naar info@studio-mie.com  

bottom of page